Economy is in bad shape
Dhäwu ga ŋorra dhawal mala gammurruw
Mayali ŋorra dhuwal mala dhärukgu